Pri rezervácii na viac ako 2 noci máte od nás zľavu 10 EUR za každú ďalšiu noc Vášho pobytu. ♥

Všeobecné obchodné podmienky

Vážený zákazník,

nižšie nájdete všeobecné obchodné podmienky a ubytovací poriadok.

Prevádzkovateľ apartmánov Na Kubínke:
IČO: 54304962
IBAN: SK50 8370 0000 0062 1116 9583
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: S.r.o., vložka č. 78857/L

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

KUBINKA, s. r. o.
Jána Reka 1039/11
010 01 Žilina
Slovensko

IČO: 54304962
DIČ: 2121633305

1. Úvodné ustanovenia

 • Poskytovanie ubytovacích, stravovacích a iných služieb klientom a ubytovanie klientov v apartmánoch Na Kubínke sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „VOP“), ktoré sú zároveň ubytovacím poriadkom. Klient prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania v apartmánoch Na Kubínke a využívania služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.

 • VOP sú zverejnené na webovej stránke www.nakubinke.sk.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne ustanovenia VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke.

2. Všeobecné obchodné podmienky

 • Tieto VOP platia pre zmluvy o ubytovaní osôb v apartmánoch Na Kubínke, zmluvy o prenájme ubytovacích zariadení a iných zariadení v apartmánoch Na Kubínke na podujatia a na vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky ostatné služby poskytované klientovi Prevádzkovateľom. Iné obchodné a zmluvné podmienky sa pre vzťah medzi Prevádzkovateľom a klientom použijú len, ak budú vopred písomne dohodnuté medzi zmluvnými stranami.

 • Zmluva o ubytovaní medzi Prevádzkovateľom a klientom vzniká písomným potvrdením ústne alebo písomne podanej žiadosti klienta o rezerváciu ubytovania v apartmánoch Na Kubínke. Zmluva o ubytovaní sa uzatvára na dobu určitú.

 • Zmluvnými stranami sú Prevádzkovateľ a klient. Pri objednávke ubytovania alebo iných služieb treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Prevádzkovateľovi spolu s klientom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

 • Akýkoľvek podnájom alebo ďalší prenájom miestností alebo zariadení apartmánoch Na Kubínke, ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie, resp. na iné účely ako bolo zmluvne dohodnuté, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa.

3. Podmienky poskytovania ubytovacích služieb klientom

 • Prevádzkovateľ môže ubytovať v rezorte len klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Klientovi budú vygenerované vstupné kľúče (numerický kód) po pripísaní platby, najneskôr 24h pred začiatkom ubytovania. Vstupné kľúče (numerický kód) majú platnosť obmedzenú iba na dobu rezervácie.

 • Rezerváciu možno uskutočniť vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby prostredníctvom rezervačného systému na stránke www.nakubinke.sk.

 • Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi aj iné ubytovanie, než ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od ubytovania dohodnutého v potvrdenej objednávke.

 • Pokiaľ nie je s klientom dohodnuté inak, klientovi je k dispozícii rezervované ubytovanie v rezorte od 14:00 hod. Klient nemá právny nárok na skoršie využívanie rezervovaného ubytovania v rezorte.

 • V prípade výskytu nedostatkov poskytnutej ubytovacej, resp. doplnkovej služby uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká. (Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorých chyby reklamuje).

 • Ubytovanie využívané klientom musí byť v dohodnutý deň odjazdu klienta uvoľnené a odovzdané klientom prevádzkovateľovi najneskôr do 10:00 hod.

 • Ubytovanie sa za uvoľnené a odovzdané klientom Prevádzkovateľovi považuje potom, ako klient vynesie všetky svoje veci Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby, úhradu a prípadnú spotrebu klienta a to najneskôr do jednej hodiny od uvoľnenia a odovzdania izby klientom. Cenník škôd a inventáru je k dispozícii na v apartmáne.

 • Rezervovaný typ ubytovania, do ktorého sa klient nenasťahoval najneskôr do 22:00 hod dohodnutého dňa príjazdu klienta, môže Prevádzkovateľ prenajať tretej osobe. To neplatí, ak bol medzi Prevádzkovateľom a klientom výslovne dohodnutý neskorší príjazd klienta.

 • Ak klient požiada Prevádzkovateľa o predĺženie dohodnutej doby ubytovania, môže mu Prevádzkovateľ ponúknuť aj iný typ ubytovania za inú cenu než ten, v ktorom bol klient pôvodne ubytovaný. Klient nemá nárok na ubytovanie v type ubytovania, v ktorom bol pôvodne ubytovaný ani na iný typ ubytovania v rezorte, ak z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov rezortu nie je možné ubytovanie klientovi poskytnúť.

 • Klient je oprávnený využívať služby Prevádzkovateľa len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní služieb apartmánov Na Kubínke je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Potvrdením rezervácie klient potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami a ich prílohami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

4. Platba za poskytnuté služby

 • Cenník služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je k dispozícii na webovej stránke apartmánov alebo je k nahliadaniu po príchode na apartmán Prevádzkovateľa.

 • Cena rekreačného pobytu v apartmánoch Na Kubínke zahŕňa: cenu ubytovania, cenu za parkovanie, pripojenie na wi-fi, využívanie odkladacích priestorov (pivničné kobky) a daň za ubytovanie.

 • Prevádzkovateľ požaduje od klienta zálohovú platbu vo výške 100% z celkovej sumy s úhradou do 48 hodín, následne bude termín potvrdený. Termín bude potvrdený okamžite, pri platbe platobnou alebo kreditnou kartou, cez platobnú bránu. 

 • Prevádzkovateľom sú akceptované platby bezhotovostné (prevodom na účet alebo prostredníctvom platobnej brány).

 • Číslo účtu: SK50 8370 0000 0062 1116 9583 – KUBINKA, s.r.o. so sídlom Jána Reka 11, 010 01  Žilina, ako prevádzkovateľ apartmánov Na Kubínke. 

 • Klient je povinný za ubytovanie a ďalšie ním využívané služby zaplatiť dohodnuté zmluvné ceny podľa cenníka. Prevádzkovateľ nemá pevne stanovený cenník, len orientačný, ten sa mení podľa aktuálneho obdobia a obsadenosti.

 • Ak klient skráti svoj dohodnutý pobyt v apartmáne, Prevádzkovateľ má právo vyúčtovať klientovi plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku dohodnutého pobytu v apartmánoch.

 • V prípade, že po zaplatení zálohy dôjde k zrušeniu pobytu zo strany Prevádzkovateľa, vráti Prevádzkovateľ už zaplatenú zálohu späť v zmysle storno podmienok viď. článok 6 týchto VOP.

 • V prípade, že Prevádzkovateľ neobdrží v termíne splatnosti platbu za pobyt, resp. písomné vyjadrenie o zmene termínu splatnosti, ruší rezerváciu pobytu.

5. Zodpovednosť klienta a Prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených a odložených klientom v priestoroch apartmánov a areáli komplexu. Za klenoty, peniaze a iné cennosti Prevádzkovateľ nezodpovedá.

 • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci klienta v priestoroch apartmánov a areáli komplexu. Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti klienta, ktorý uhradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci Prevádzkovateľ uskladňuje po dobu jedného mesiaca.

 • Prevádzkovateľ neručí za prípadné úrazy počas pobytu. Pri ochorení alebo úraze klienta Prevádzkovateľ zabezpečí poskytnutie nevyhnutnej lekárskej pomoci prípadne prevoz do nemocnice.

 • Povinnosťou klienta je správať sa vždy tak, aby svojím konaním neohrozil svoje zdravie, ani zdravie ostatných hostí.

 • Klient je zodpovedný za škody ním spôsobené v plnom rozsahu a je povinný uhradiť bezodkladne celú sumu poškodenej veci.

 • V prípade hrubého porušovania ubytovacích podmienok, vrátane vulgárností násilností, nevhodného správania sa, môže byť klient vyzvaný na okamžité opustenie areálu bez nároku na vrátenie už zaplateného pobytu.

 • V ubytovacom zariadení a v priestoroch apartmánov Na Kubínke nesmie klient bez súhlasu Prevádzkovateľa premiestňovať zariadenie Prevádzkovateľa ani robiť akékoľvek úpravy alebo zásahy do zariadení Prevádzkovateľa.

 • V ubytovacom zariadení a v ostatných priestoroch Prevádzkovateľa nesmie klient bez súhlasu Prevádzkovateľa používať vlastné elektrické spotrebiče.

 • Z bezpečnostných dôvodov nie je klient oprávnený nechať deti vo veku do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v ubytovacom zariadení ani v ostatných priestoroch, ktoré sú súčasťou apartmánov Na Kubínke. Za bezpečnosť a škody spôsobené deťmi v ubytovacom zariadení ani v ostatných priestoroch a areáli komplexu zodpovedá rodič/ zodpovedná osoba.

 • Klient nie je oprávnený vnášať do apartmánov zbrane a strelivo.

 • V čase od 23:00 do 6:00 musí klient striktne dodržiavať v celom areáli aj v ubytovacom zariadení nočný pokoj.

 • Ubytovanie zvierat je povolené len za poplatok 25 EUR po dohode s Prevádzkovateľom vo všetkých ubytovacích jednotkách.

 • Príchod s domácim zvieraťom je potrebné ohlásiť vopred. Domáce zviera musí mať pri príchode platný očkovací preukaz a nesmie byť zablšené.

 • Zviera sa môže po areáli pohybovať len na vôdzke a s náhubkom. Pohyb zvieraťa nie je povolený v priestoroch wellnessu a odkladacích pivničných priestoroch. Ak zviera znečistí areál rezortu výkalmi, majiteľ zvieraťa / zodpovedná osoba je povinný výkaly bezprostredne odstrániť, inak je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať pokutu v hodnote 100 EUR.

 • Majiteľ zvieraťa / zodpovedná osoba zodpovedá za škody a znečistenie spôsobené zvieraťom, ako aj za samotné zviera. Kúpanie zvieraťa je v apartmáne zakázané.

 • V ubytovacích a spoločenských zariadeniach areálu je prísny zákaz fajčiť a užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky. Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať sumu 100,- EUR za porušenie tohto zákazu. Fajčenie je povolené len na to vyhradených miestach.

 • Ak je klientovi Prevádzkovateľom poskytnuté parkovacie miesto na odstavenie motorového vozidla klienta v areáli, Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu alebo akékoľvek poškodenie motorového vozidla klienta a vecí nachádzajúcich sa v tomto motorovom vozidle.

 • Parkovanie v areáli je možné len na vyhradených miestach.

 • V apartmánoch a ostatných priestoroch, ktoré sú súčasťou apartmánov Na Kubínke je zakázané zakladať oheň, ohniská, grilovať alebo akokoľvek manipulovať s ohňom.

 • Sťažnosti klientov a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti Prevádzkovateľa prijíma písomne zodpovedný pracovník.

 • Pri príchode na ubytovanie je klient povinný skontrolovať stav ubytovacej jednotky a inventár podľa zoznamu inventáru umiestneného v ubytovacej jednotke. Akékoľvek poškodenia alebo nezrovnalosti je povinný bezodkladne nahlásiť Prevádzkovateľovi.

 • Klient je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť dvere.

 • Ubytovanie musí byť odovzdané v stave v akom bolo preberané = bez poškodení na konštrukciách a zariadení, inventár a vybavenie izby na rovnakom mieste a v rovnakom počte ako pri príchode, kuchynský riad umytý, suchý a uložený na príslušnom mieste. V prípade nedodržania týchto podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na dodatočný poplatok za služby nad rámec dohodnutých. Dodatočná služba – umytie a odloženie kuchynského riadu, prípadne presun nábytku na pôvodné miesto je spoplatnený jednorázovým poplatkom v sume 20€. V prípade akéhokoľvek poškodenia inventáru/ ubytovania, je klient povinný túto situáciu nahlásiť na Prevádzkovateľovi pred odhlásením sa z ubytovania.

 • Klientovi nie je dovolené brať na izbu športové náradie a predmety, pre ktoré je na úschovu vyhradené miesto.

 • Ak hosť spôsobí poškodenie na majetku v ubytovacích zariadeniach, má Prevádzkovateľ nárok na finančnú náhradu škody priamo na mieste. Výška sa bude špecifikovať na základe cenníka voľne dostupného na recepcii resp. na základe obstarávacej ceny. V prípade, že sa apartmány Na Kubínke a hosť nedohodnú hneď a dobrovoľne na mieste, má Prevádzkovateľ právo privolať k doriešeniu škody policajnú hliadku.

 • V prípade porušenia povinností a zákazov uvedených v tomto článku všeobecných obchodných podmienok/ ubytovacieho poriadku je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100€ za každé jednotlivé porušenie povinností.

6. Odstúpenie, zmena alebo zrušenie objednávky a storno

 • Klient má kedykoľvek pred začatím ubytovania právo odstúpiť od zmluvy písomným oznámením Prevádzkovateľovi. Akúkoľvek zmenu v potvrdenej objednávke (počet osôb, zmena rozsahu rezervovaných služieb, obmedzenie alebo rozšírenie a podobne) je nutné nahlásiť najneskôr do 48 hodín pred nástupom na pobyt. Takéto zmeny sú možné výlučne v prípade, ak to prevádzkové alebo kapacitné možnosti spoločnosti KUBINKA, s.r.o. umožňujú.

Výška storno poplatkov pri rušení rezervácie. Storno poplatky uvedené v tomto bode platia pre rezervácie prijaté od 09.03.2022.

 • Vzhľadom na situáciu s protipandemickými opatreniami má klient možnosť požiadať o zmenu termínu pobytu z dôvodu pozitívneho výsledku na ochorenie COVID – 19. a to bez nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a výlučne po dohode s rezervačným oddelením . Podmienkou zmeny termínu pobytu je dokladovanie sa pozitívnym testom na COVID – 19.

 V prípade storna rezervácie uzavretej viac ako 14 dní pred začiatkom pobytu je výška storna:

 • Zrušenie rezervácie viac ako 14dní pred začiatkom rezervácie, tak je storno poplatok vo výške 0%, čiže klientovi sa vracia celá výška sumy rezervácie.
 • Zrušenie menej ako 14dní pred začiatkom rezervácie, tak je storno poplatok vo výške 100%, prípadne podľa dohody medzi prevádzkovateľom a záujemcom o ubytovanie.

Ďalšie pravidlá:

 • V prípade, že klient má predplatený pobyt vo vyššej hodnote, ako je jeho pobyt v novom termíne, rozdiel v sume z pôvodnej úhrady využije ako depozit na čerpanie doplnkových služieb v apartmáne. Poskytovateľ klientovi rozdiel v cene nevracia.
 • Kreditný voucher vystavený Prevádzkovateľom je možné využiť len v rámci jedného pobytu v jednom termíne, avšak s možnosťou rezervácie viacerých ubytovacích jednotiek.
 • V prípade, že klient má predplatený pobyt v nižšej hodnote, ako je jeho pobyt v novom termíne, apartmány Na Kubínke vyčíslia rozdiel, ktorý je klient povinný uhradiť ako doplatok za pobyt.
 • Takto presunutý pobyt už nie je možné opakovane presúvať a vzťahujú sa na neho storno podmienky podľa nového termínu pobytu.

Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:

 • Nastane udalosť vyššej moci alebo nastanú iné okolnosti, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá, v dôsledku ktorých sa plnenie zmluvných povinností stane nemožným.
 • Klient pri rezervácii ubytovacieho zariadenia uviedol zavádzajúce alebo nepravdivé údaje týkajúce sa podstatných skutočností pre uzavretie zmluvy.
 • Prevádzkovateľ sa odôvodnene domnieva, že využitie jeho služieb by mohlo ohroziť prevádzku zariadenia, bezpečnosť tretích osôb alebo vážnosť a dobré meno Prevádzkovateľa apartmánov Na Kubínke.

Pri odstúpení od zmluvy zo strany Prevádzkovateľa nemá klient nárok na odstupné, kompenzáciu ani náhradu škody.

7. Ochrana osobných údajov

 • Klient v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov Prevádzkovateľom podľa tohto zákona.

 • Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním, spracovávaním a uchovávaním osobných údajov klienta uvedených na žiadosti o rezerváciu ubytovacieho zariadenia v apartmáne alebo v objednávke, za účelom zabezpečenia a poskytnutia klientom objednaných služieb zo strany Prevádzkovateľa a pre splnenie povinností Prevádzkovateľa uloženým zákonom a to na nevyhnutnú dobu.

 • Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít Prevádzkovateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch Prevádzkovateľa a to na dobu, počas ktorej sú tieto aktivity vykonávané.

 • Klient poskytnutím osobných údajov dáva súhlas na ich uloženie v databáze a informačnom systéme spoločnosti. K zabezpečeniu ochrany osobných údajov má Prevádzkovateľ vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu. S osobnými údajmi pracujú len osoby poučené v zmysle zákona.

 • Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy na webovej stránke www.nakubinke.sk sú spracovávané v súlade so zákonom.

 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nepredáva, neobchoduje ani žiadnym iným spôsobom neposkytuje osobné údaje klienta tretím stranám.

 • Odvolanie súhlasu klienta je možné uskutočniť písomne s udaním alebo bez udania dôvodu.

8. Záverečné ustanovenia

 • Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, neovplyvní to zákonnosť, platnosť ani vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP s výnimkou, ak by dôležitosť alebo iné okolnosti vzťahujúce sa na neplatné ustanovenie týchto VOP znamenali, že dané ustanovenie nie je možné oddeliť od zostávajúcich ustanovení týchto VOP.

 • Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 9. marca 2022.

Klient doručením rezervácie, jej potvrdením a následnou úhradou zálohy za služby potvrdzuje, že sú mu všeobecné obchodné podmienky známe a že s ich obsahom súhlasí.